STADGAR FÖR RETURSKÄNKEN SECOND HANDEL EK.FÖR.

ORG.NR:769627-3643

§1. FIRMA: Returskänken second handel ek.för

§2 STYRELSEN SÄTE :Styrelsen har sitt säte i Norrtälje kommun

§3 ÄNDAMÅL -har som ändamål att främja medlemmars ekonomiska och gemensamma intressen genom att:-bereda arbete av försäljning av till föreningen skänkta begagnade artiklar i butik

erbjuda arbets-och rehabiliteringsplatser för människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden

- vara en mötesplats genom att anordna kurser och föreläsningar inom miljö, konst och kultur.

- dela ut ett årligt miljöstipendium i Norrtälje kommun

- Returskänkens miljöpolicy ska genomsyra föreningens arbete

§4 MEDLEMSKAP:Till medlem kan antas sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Som medlem räknas den som godkänts av styrelsen.

§5 MEDLEMSINSATS:Medlem skall betala medlemsinsats med 400:-. Insatsen erläggs vid erhållande av medlemsskap. Medlem kan endast delta med en (1) insats och har en (1) röst vid stämman. Insatsen återbetalas enligt de regler som lagen om ekonomisk förening stadgar.

§6 STYRELSE:Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter och högst 2 suppleanter. Ledamöterna utses fram till nästkommande ordinarie stämma. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsen har rätt att adjungera in personer med olika kunskaper som föreningen är i behov av. Adjungerad har ej rösträtt.

§7 REVISORER:Föreningen ska ha en ordinarie revisor

§8 ORDINARIE STÄMMA:Ordinarie stämma skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till stämman skall ske skriftligen per brev eller e-post tidigast 4 veckor eller senast två veckor i förväg. Övriga meddelanden till medlemmar sker muntligen eller anslås skriftligennn på gemensam anslagstavla eller e-post. Röstning avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötets orförande utom vid personalval då lotten avgör. Vid stämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.Justering av röstlängd

2Frågan om stämmman blivit behörigen utlyst

3Val av ordförande av stämman

4Val av sekreterare av stämman

5Val av justerare

6Fastställande av dagordning

7Verksamhetsberättelse-och förfaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.

8Revisorns utlåtande

9Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10Fastställande av budget för nästkommande verksamhet

11Behandling av motioner eller av styrelsen upptagna ärenden

12Eventuella arvoden till styrelseledamöter,suppleanger och revisorer

13Fastställande av styrelseledamöter och suppleanter

14Val av styrelseledamöter

15Val av ordförande

16Val av revisor

17Val av valberedning

18Val av miljöstipendiat 

19Övriga frågor

20Mötets avslutande

§9 FIRMATECKNARE:Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening

§10 RÄKENSKAPSÅR:Räkenskapsåret är lika med kalenderåret

§11MOTIONER:Medlem som önskar få motion behandlad vid stämman skall skriftligen anmäla detta till styrelsen minst två veckor före stämman.

§12:EXTRA STÄMMA: Extra stämma kallas senast en vecka i förväg av styrelse,revisor eller på begäran en tredjedel av medlemmarna skriftligen per brev eller e-post

§13STADGEÄNDRING:För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i Kap 7,14 och 15 i "lag om ekonomiska föreningar" Ändring av stadgar görs av två på varandra följande stämmor varav det ena är ordinarie stämma eller på ordinarie stämma med total enighet

§14UTESLUTNING:Medlem som bryterna mot stadgarna , bryter mot föreningens fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intressen, kan uteslutas omedelbart av styrelsen. Utesluten medlem förlorar sina rättigheter enligt vad som stadgas i lagen om ekonomisk förening

§15UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP-UTTRÄDE
Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras
 skriftligen till styrelsen. Avgång (utträde) ur föreningen sker, utom i fall som avses i Kap.7.§15 tredje stycket och Kap12§4 andra stycket ("lag om ekonomiska föreningar"), vid utgången av det räkenskapsår, som slutar näst efter en (1) månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon annan omständighet, som föranlett avgången (att utträdet) har inträffat.

§16ÖVERSKOTT:Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt lag i föreskriven avsättning skett till periodiseringsfonden, enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning eller fonderas

§17UPPLÖSNING:Vid föreningens upplösning skall ev. kvarvarande tillgångar,efter att medlemmarna fått tillbaka sin insats, fördelas till liknande verksamhet och välgörande ändamål inom Norrtälje kommun.